નગરપાલિકા સમય

સોમવાર થી શુક્રવાર - ૧૦:૩૦ થી ૬:૧૦

શનિવાર (પ્રથમ, ત્રીજો ) - ૧૦:૩૦ થી ૬:૧૦

સંપર્ક

ઓફિસ :- (૦૨૬૩)૨૨૪૨૭૦૨

ફેક્સ :-(૦૨૬૩)૨૨૪૪૪૨૨

ચેરમેનશ્રીઓની યાદી

અ.નં. ૧ સમિતિના સભ્યશ્રીઓનાં નામ હોદ્દો
છાયાબેન ઉમેશભાઈ પટેલ ચેરમેન
નિમીષાબેન ગીરીશકુમાર ટંડેલ સભ્ય
કલ્પનાબેન રાજેશભાઈ ભાનુશાલી સભ્ય
ભારતીબેન મનોજભાઈ પટેલ સભ્ય
ઊર્મિ આશિષકુમાર દેસાઈ સભ્ય
જેસ્ટીકા દર્શનભાઈ પટેલ સભ્ય
પ્રવિણભાઇ સોમાભાઈ પટેલ સભ્ય
ધર્મેશભાઈ અરુણભાઈ પટેલ સભ્ય
ભરતભાઈ છોટુભાઈ પટેલ સભ્ય
૧૦ નિતેશભાઈ મહાદેવભાઈ વશી સભ્ય
અ.નં. ૨ સમિતિના સભ્યશ્રીઓનાં નામ હોદ્દો
ધર્મેશભાઈ અરવિંદભાઈ પટેલ સભ્ય
પ્રવિણાબેન સુનિલભાઈ પટેલ સભ્ય
પ્રવિણભાઇ સોમાભાઈ પટેલ સભ્ય
નિમિષાબેન ગીરીશકુમાર ટંડેલ સભ્ય
અ.નં. ૩ સમિતિના સભ્યશ્રીઓનાં નામ હોદ્દો
ઊર્મિ આશિષકુમાર દેસાઈ ચેરમેન
પંકજ ઠાકોરભાઈ આહીર સભ્ય
ભરતભાઈ છોટુભાઈ પટેલ સભ્ય
જેસ્ટીકા દર્શનભાઈ પટેલ સભ્ય
અ.નં. ૪ સમિતિના સભ્યશ્રીઓનાં નામ હોદો
રૂષિકા પ્રિયાંકકુમાર આહીર ચેરમેન
પ્રવિણાબેન સુનીલભાઈ પટેલ સભ્ય
સોનલબેન તેજસભાઈ સોલંકી સભ્ય
રવીન્દ્રભાઈ રામચંદ્રભાઈ મહાકાલ સભ્ય
વર્ષાબેન અમીતભાઈ પાનવાલા સભ્ય
હિતેશભાઈ સુરેશભાઈ રાણા સભ્ય
ડૉ.પુષ્પાબેન રામજોર ઓઝા સભ્ય
ભારતીબેન મનોજભાઈ પટેલ સભ્ય
અ.નં. ૫ સમિતિના સભ્યશ્રીઓનાં નામ હોદો
પ્રવિણભાઇ સોમાભાઈ પટેલ ચેરમેન
રૂષિકા પ્રિયાંકકુમાર આહીર સભ્ય
ભારતીબેન મનોજભાઈ પટેલ સભ્ય
સોનલબેન તેજસભાઈ સોલંકી સભ્ય
રવીન્દ્રભાઈ રામચંદ્રભાઈ મહાકાલ સભ્ય
અ.નં. ૬ સમિતિના સભ્યશ્રીઓનાં નામ હોદ્દો
ધર્મેશભાઈ અરવિંદભાઈ પટેલ ( ધંટી ) ચેરમેન
રવીન્દ્રભાઈ રામચંદ્રભાઈ મહાકાલ સભ્ય
હેતલકુમારી જયેશભાઈ પટેલ સભ્ય
વર્ષાબેન અમીતભાઈ પાનવાલા સભ્ય
કલ્પનાબેન રાજેશભાઈ ભાનુશાલી સભ્ય
અ.નં. ૭ સમિતિના સભ્યશ્રીઓનાં નામ હોદ્દો
ભરતભાઈ છોટુભાઈ પટેલ (કાનો) ચેરમેન
પ્રવિણાબેન સુનિલભાઈ પટેલ સભ્ય
ઊર્મિ આશિષકુમાર દેસાઈ સભ્ય
જેસ્ટીકા દર્શનભાઈ પટેલ સભ્ય
કલ્પનાબેન રાજેશભાઈ ભાનુશાલી સભ્ય
અ.નં. ૮ સમિતિના સભ્યશ્રીઓનાં નામ હોદ્દો
હિતેશભાઈ સુરેશભાઈ રાણા ચેરમેન
ધર્મેશભાઈ અરુણભાઈ પટેલ સભ્ય
ઊર્મિ આશિષકુમાર દેસાઈ સભ્ય
જેસ્ટીકા દર્શનભાઈ પટેલ સભ્ય
કલ્પનાબેન રાજેશભાઈ ભાનુશાલી સભ્ય
અ.નં. ૯ સમિતિના સભ્યશ્રીઓનાં નામ હોદ્દો
ભારતીબેન મનોજભાઈ પટેલ ચેરમેન
હિતેશભાઈ સુરેશભાઈ રાણા સભ્ય
રવિન્દ્ર રામચંદ્ર મહાકાલ સભ્ય
વર્ષાબેન અમીતભાઈ પાનવાલા સભ્ય
અ.નં. ૧૦ સમિતિના સભ્યશ્રીઓનાં નામ હોદ્દો
રમેશભાઈ મંગળદાસ પટેલ ( ડેની ) ચેરમેન
પઠાણ મહેબુબ ઉર્ફ ઝાકીર ગુલશેર ખાન સભ્ય
જેસ્ટીકા દર્શનભાઈ પટેલ સભ્ય
રૂષિકા પ્રિયાંકકુમાર આહીર સભ્ય
અ.નં. ૧૧ સમિતિના સભ્યશ્રીઓનાં નામ હોદ્દો
રવિન્દ્રભાઈ રામચંદ્ર મહાકાલ ચેરમેન
નિમિષાબેન ગીરીશકુમાર ટંડેલ સભ્ય
હેતલકુમારી જયેશભાઈ પટેલ સભ્ય
ધર્મેશભાઈ અરુણભાઈ પટેલ સભ્ય
અ.નં. ૧૨ સમિતિના સભ્યશ્રીઓનાં નામ હોદ્દો
નિમિષાબેન ગીરીશકુમાર ટંડેલ ચેરમેન
ધર્મેશભાઈ અરવિંદભાઈ પટેલ સભ્ય
ડૉ.પુષ્પાબેન રામજોર ઓઝા સભ્ય
ઊર્મિ આશિષકુમાર દેસાઈ સભ્ય
જેસ્ટીકા દર્શનભાઈ પટેલ સભ્ય
અ.નં. ૧૩ સમિતિના સભ્યશ્રીઓનાં નામ હોદ્દો
પ્રવિણાબેન સુનીલભાઈ પટેલ ચેરમેન
પ્રવિણભાઇ સોમાભાઈ પટેલ સભ્ય
વર્ષાબેન અમીતભાઈ પાનવાલા સભ્ય
રૂષિકા પ્રિયાંકકુમાર આહીર સભ્ય
પંકજ ઠાકોરભાઈ આહીર સભ્ય
અ.નં. ૧૪ સમિતિના સભ્યશ્રીઓનાં નામ હોદ્દો
વર્ષાબેન અમીતભાઈ પાનવાલા ચેરમેન
ભરતભાઈ છોટુભાઈ પટેલ (કાનો) સભ્ય
ઊર્મિ આશિષકુમાર દેસાઈ સભ્ય
ધર્મેશભાઈ અરુણભાઈ પટેલ સભ્ય
અ.નં. ૧૫ સમિતિના સભ્યશ્રીઓનાં નામ હોદ્દો
કિન્નરીબેન અમિષભાઈ પટેલ ચેરમેન
કિરણભાઈ પરભુભાઈ ભંડારી સભ્ય
છાયાબેન ઉમેશભાઈ પટેલ સભ્ય
સોનલબેન તેજસભાઈ સોલંકી સભ્ય
અ.નં. ૧૬ સમિતિના સભ્યશ્રીઓનાં નામ હોદ્દો
કિરણભાઈ પરભુભાઈ ભંડારી પ્રતિનિધિ