> વલસાડ નગરપાલિકા

નગરપાલિકા સમય

સોમવાર થી શુક્રવાર - ૧૦:૩૦ થી ૬:૧૦

શનિવાર (પ્રથમ, ત્રીજો ) - ૧૦:૩૦ થી ૬:૧૦

સંપર્ક

ઓફિસ :- (૦૨૬૩)૨૨૪૨૭૦૨

ફેક્સ :-(૦૨૬૩)૨૨૪૪૪૨૨

પ્રમુખશ્રી ની યાદી વર્ષ : ૧૮૫૫ થી ૨૦૧૮

અ.નં. પ્રમુખશ્રીનું નામ ફરજનો સમયગાળો
મિ. હેનરી લીડલ ૧૮૫૫-૧૮૫૭
મિ.જયોર્જ અનવીરારીટી ૧૮૫૭-૧૮૫૯
મિ. એ. ડી. રોબર્ટસન ૧૮૫૯-૧૮૬૧
મિ. એ. રોજર્સ ૧૮૬૧-૧૮૬૨
મિ. ઇ. ડબલ્યુ. રેવનસ્કો્રફટ ૧૮૬૨-૧૮૬૩
મિ. એ. રોજર્સ ૧૮૬૩-૧૮૬૫
મિ. જે. ડબલ્યુ. રોબર્ટર્સન ૧૮૬૫-૧૮૬૬
મિ. સી. એમ. કેગ ૧૮૬૬-૧૮૭૧
મિ. ટી. સી. હોપ ૧૮૭૧-૧૮૭૨
૧૦ મિ. એમ. જે. સ્ટુઅર્ટ ૧૮૭૨-૧૮૭૫
૧૧ મિ. ટી. સી. હોપ ૧૮૭૫-૧૮૭૫
૧ર મિ. ડબલ્યુ. આર. પ્રાટ ૧૮૭૫-૧૮૭૯
૧૩ મિ. જી. એફ. એમ. ગ્રાન્ટ ૧૮૭૯-૧૮૮૦
૧૪ મિ.એ. એ. બોરોડોઇલ ૧૮૮૦-૧૮૮૧
૧પ મિ. જે. જે. વ્હાઇટ ૧૮૮૧-૧૮૮૪
૧૬ મિ. ડબલ્યુ. બી. મુલોક ૧૮૮૪-૧૮૮૫
અ.નં. પ્રમુખશ્રીનું નામ ફરજનો સમયગાળો
૧૭ શ્રી શાપુરજી દાદાભાઇ (ચૂંટાયેલ સભ્ય) ૧૮૮૫-૧૮૮૬
૧૮ શ્રી કે. આર. બમનજી ૧૮૮૬-૧૮૮૯
૧૯ શ્રી સૈયદ નરુદ્દીનખાન ૧૮૮૯-૧૮૯૦
૨૦ શ્રી દારાશા ડોસાભાઇ ખાનબહાદુર ૧૮૯૦-૧૮૯૨
૨૧ શ્રી ઇ. એમ. ઇલીગેટ ૧૮૯૨-૧૮૯૨
૨૨ શ્રી ડબલ્યુ ડોડરેટ ૧૮૯૨-૧૮૯૩
૨૩ શ્રી એ. જી. કોટવાલ ૧૮૯૩-૧૮૯૩
૨૪ શ્રી પ્રાણલાલ હરકીશનદાસ ૧૮૯૩-૧૮૯૫
૨૫ શ્રી જે. એ. જી. વેલ્સ ૧૮૯૫-૧૮૯૭
૨૬ શ્રી સોરાબજી રતનજી માસ્તર ૧૮૯૭-૧૮૯૯
૨૭ શ્રી બી. ડબલ્યુ કીશન ૧૮૯૯-૧૯૦૪
૨૮ શ્રી ગાંડાભાઇ એંદરજી ૧૯૦૪-૧૯૦૬
૨૯ શ્રી બી. ડબલ્યુ કીશન ૧૯૦૬-૧૯૦૮
૩૦ શ્રી ગોસલ ૧૯૦૮-૧૯૦૯
૩૧ શ્રી ગાંડાભાઇ એંદરજી ૧૯૦૯-૧૯૦૯
૩૨ મિ. એફ. જી. એસ. એન્ડરસન ૧૯૧૦-૧૯૧૦
અ.નં. પ્રમુખશ્રીનું નામ ફરજનો સમયગાળો
૩૩ શ્રી કાવસજી ધનજીભાઇ (પ્રથમ ચૂંટાયેલ પ્રમુખ) ૧૯૧૦-૧૯૧૬
૩૪ શ્રી ભાણાભાઇ ખુશાલભાઇ દેસાઇ ૧૯૧૬-૧૯૧૮
૩૫ શ્રી ભગવાનદાસ બી. શ્રોફ ૧૯૧૮-૧૯૨૧
૩૬ શ્રી જયસુખલાલ બી. શ્રોફ ૧૯૨૨-૧૯૨૪
૩૭ શ્રી ડૉ.શામરાવ એમ.નવલકર ૧૯૨૫-૧૯૨૫
૩૮ શ્રી ફરામરોજ એચ.ચાવડા ૧૯૨૫-૧૯૨૬
૩૯ શ્રી ડૉ.ધરમદાસ કૌશલ્યદાસ ૧૯૨૬-૧૯૨૭
૪૦ શ્રી જાલભાઇ પેસ્તન ભુરા ૧૯૨૭-૧૯૨૯
૪૧ શ્રી ફરામરોજ એચ. ચાવડા ૧૯૨૯-૧૯૩૦
૪૨ શ્રી ડૉ.પરાગજી ડાહ્યાભાઇ દેસાઇ ૧૯૩૧-૧૯૩૬
૪૩ શ્રી ડૉ.શામરાવ એમ. નવલકર ૧૯૩૬-૧૯૩૮
૪૪ શ્રી ફરામરોઝ હો. પારડીવાલા ૧૯૩૮-૧૯૩૮
૪૫ શ્રી ગુલાબભાઇ જીવણજી દેસાઇ ૧૯૩૮-૧૯૩૮
૪૬ શ્રી નાથુભાઇ ગુલાબભાઇ દેસાઇ ૧૯૩૯-૧૯૩૯
૪૭ શ્રી સુરેન્દ્રલાલ જે. શ્રોફ ૧૯૩૯-૧૯૪૦
૪૮ શ્રી જનાર્દન બાપુભાઇ દેસાઇ ૧૯૪૦-૧૯૪૨
અ.નં. પ્રમુખશ્રીનું નામ ફરજનો સમયગાળો
૪૯ શ્રી તંબોલી (મામલતદાર ચાર્જમાં) ૧૯૪૨-૧૯૪૨
૫૦ શ્રી મદનજીત દુલર્ભજી દેસાઇ ૧૯૪૨-૧૯૪૫
૫૧ શ્રી જનાર્દન બાપુભાઇ દેસાઇ ૧૯૪૫-૧૯૪૯
૫૨ શ્રી ધીરૂભાઇ ખુશાલભાઇ પાંચાલ ૧૯૪૯-૧૯૫૩
૫૩ શ્રી ડૉ. રતીલાલ પરાગજી દેસાઇ ૧૯૫૩-૧૯૫૪
૫૪ શ્રી સુમંતરાય મગનલાલ દેસાઇ ૧૯૫૪-૧૯૫૫
૫૫ શ્રી ડૉ. કેશવલાલ હરજીવનદાસ મિસ્ત્રી ૧૯૫૫-૧૯૫૭
૫૬ શ્રી જનાર્દન બાપુભાઇ દેસાઇ ૧૯૫૭-૧૯૬૧
૫૭ શ્રી ભગવાનજી ખંડુભાઇ દેસાઇ ૧૯૬૧-૧૯૬૭
૫૮ શ્રી ફિરોજશા રૂસ્તમજી શ્રોફ ૧૯૬૭-૧૯૭૩
૫૯ શ્રી બરજોરજી કાવસજી પારડીવાલા (નોમી. પ્રેસીડન્ટ) ૧૯૭૩-૧૯૭૩
૬૦ શ્રી આર.એન.દાસ (આઇ.એ.એસ.) (વહીવટદાર) ૧૯૭૩-૧૯૭૩
૬૧ શ્રી એમ.પી.પટેલ (વહીવટદાર) ૧૯૭૩-૧૯૭૫
૬૨ શ્રી ફિરોજશા રૂસ્તમજી શ્રોફ ૧૯૭૫-૧૯૮૦
૬૩ શ્રી બરજોરજી કાવસજી પારડીવાલા ૧૯૮૦-૧૯૮૨
૬૪ શ્રી કેકી ફિરોજશા શ્રોફ ૧૯૮૨-૧૯૮૫
અ.નં. પ્રમુખશ્રીનું નામ ફરજનો સમયગાળો
૬૫ શ્રી રૂસી ફીરોજશા શ્રોફ ૧૯૮૫-૧૯૯૦
૬૬ શ્રી કીર્તીકુમાર સંપતરાય દેસાઇ ૧૯૯૦-૧૯૯૫
૬૭ શ્રી મિલન એસ. વ્યાસ (વહીવટદાર) ૦૬/૧૧/૧૯૯૫ - ૨૨/૦૧/૧૯૯૬
૬૮ શ્રીમતિ સવિતાબેન ગમનભાઇ પટેલ ૨૩/૦૧/૧૯૯૬ - ૨૪/૦૪/૧૯૯૬
૬૯ શ્રીમતિ સીતાબેન પૂનમભાઇ પટેલ ૨૦/૦૫/૧૯૯૬ - ૨૨/૦૧/૧૯૯૭
૭૦ શ્રી કીર્તીકુમાર સંપતરાય દેસાઇ ૨૩/૦૧/૧૯૯૭ - ૨૨/૦૧/૧૯૯૮
૭૧ શ્રી ઇફતીખાર આઇ. મનીયાર ૨૩/૦૧/૧૯૯૮ - ૨૨/૦૧/૧૯૯૯
૭૨ શ્રી કીર્તીકુમાર સંપતરાય દેસાઇ ૨૩/૦૧/૧૯૯૯ - ૨૨/૦૧/૨૦૦૦
૭૩ શ્રીમતિ સુધાબેન દિનકરરાય દેસાઇ ૨૩/૦૧/૨૦૦૦ - ૨૨/૦૧/૨૦૦૧
૭૪ શ્રી સી. એમ. પાડલીયા (પ્રાંત અધિકારી) (વહીવટદાર) ૨૩/૦૧/૨૦૦૧ - ૦૭/૦૫/૨૦૦૧
૭૫ શ્રી એન. વી. ઉપાધ્યાય (પ્રાંત અધિકારી) (વહીવટદાર) ૦૮/૦૫/૨૦૦૧ - ૧૦/૦૩/૨૦૦૩
૭૬ શ્રી દિપકકુમાર જેકીશનદાસ રાણા ૧૦/૦૩/૨૦૦૩ - ૦૯/૦૯/૨૦૦૫
૭૭ શ્રીમતિ શિલ્પાબેન નરેન્દ્રભાઇ કોઠારી ૦૯/૦૯/૨૦૦૫ - ૨૫/૦૧/૨૦૦૭
૭૮ શ્રીમતિ કુસુમબેન કાળીદાસ પટેલ ૨૫/૦૧/૨૦૦૭ - ૧૦/૦૩/૨૦૦૮
૭૯ શ્રી જનક કેશવજી ભાનુશાલી ૧૦/૦૩/૨૦૦૮ - ૧૦/૦૯/૨૦૧૦
૮૦ શ્રી રાજેશ મંગુભાઇ પટેલ (ઉર્ફે રાજુ મરચા) ૧૦/૦૯/૨૦૧૦ - ૧૫/૦૭/૨૦૧૧
અ.નં. પ્રમુખશ્રીનું નામ ફરજનો સમયગાળો
૮૧ શ્રી ગણેશભાઇ વસંતભાઇ પટેલ (કાર્યકારી પ્રમુખ) ૨૨/૧૦/૨૦૧૧ - ૨૯/૧૨/૨૦૧૧
૮૨ શ્રી રાજેશ મંગુભાઇ પટેલ (ઉર્ફે રાજુ મરચા) ૩૦/૧૨/૨૦૧૧ - ૧૧/૦૬/૨૦૧૨
૮૩ શ્રી રાજેશ રતનશી ભાનુશાલી (ઇ.ચા.પ્રમુખ) ૧૧/૦૬/૨૦૧૨ - ૧૨/૦૬/૨૦૧૨
૮૪ શ્રી રાજેશ મંગુભાઇ પટેલ (ઉર્ફે રાજુ મરચા) ૧૩/૦૬/૨૦૧૨ - ૧૦/૦૧/૨૦૧૩
૮૫ શ્રી રાજેશ રતનશી ભાનુશાલી (ઇ.ચા.પ્રમુખ) ૧૦/૦૧/૨૦૧૩ - ૨૬/૦૨/૨૦૧૩
૮૬ શ્રીમતિ સોનલ તેજશભાઇ સોલંકી (જૈન) ૨૬/૦૨/૨૦૧૩ - ૨૫/૦૨/૨૦૧૮
૮૭ શ્રી પંકજભાઈ ઠાકોરભાઈ આહીર ૨૬/૦૨/૨૦૧૮ - ૨૪-૦૮-૨૦૨૦
૮૮ શ્રી કિન્નરીબેન અમિષભાઈ પટેલ ૨૪-૦૮-૨૦૨૦ થી