નગરપાલિકા સમય

સોમવાર થી શુક્રવાર - ૧૦:૩૦ થી ૬:૧૦

શનિવાર (પ્રથમ, ત્રીજો ) - ૧૦:૩૦ થી ૬:૧૦

સંપર્ક

ઓફિસ :- (૦૨૬૩)૨૨૪૨૭૦૨

ફેક્સ :-(૦૨૬૩)૨૨૪૪૪૨૨

કર્મચારીઓ ની યાદી

અ.નં. કર્મચારીનું નામ હોદો સંપર્ક
જગતસિંહ ઉમેદભાઈ વસાવા ચીફ ઓફિસર ૯૭૩૭૦૪૪૬૦૯
મનીષા દુર્ગાપ્રસાદ સાહુ એકાઉન્ટસ ઓફિસર ૭૪૦૫૫૭૬૦૧૦
કાર્તિક આય. દેસાઈ ક્લાર્ક ૯૮૨૫૫૯૫૧૮૭
અમ્રતભાઇ એન. ઢીમ્મર ક્લાર્ક ૯૬૩૮૭૪૯૪૦૭
પ્રમોદભાઈ એન. રાણા ટાઇપીસ્ટ ૯૦૧૬૨૯૬૩૨૨
કમલેશ એમ. ભંડારી ક્લાર્ક ૯૫૫૮૯૬૮૮૩૭
ચેતન એમ. દેસાઈ ક્લાર્ક ૯૬૦૧૮૮૯૫૮૫
સંજય બી. વાલોદરા ક્લાર્ક ૯૯૦૪૪૩૨૭૪૦

અ.નં. કર્મચારીનું નામ હોદો સંપર્ક
જિમી કે.માણેકશાના કલાર્ક ૯૮૯૮૫૧૮૫૬૪
મહેબુબ એફ મુલતાની કલાર્ક ૯૭૨૪૦૩૯૧૦૨
રાજુ બી. રાઠોડ કલાર્ક ૯૯૦૪૨૫૧૯૭૯
દીપક બી. કુબેર કલાર્ક ૯૭૨૪૯૯૨૮૦૫
પ્રવીણ એચ. ચાસીયા ઈ. ચા. આર. ટી. આઈ ૯૯૯૮૫૭૬૯૮૩
અમરીષ ડી. દેસાઈ કલાર્ક ૯૯૯૮૯૮૮૪૮૦
રાજેશ ડી. પટેલ કલાર્ક ૯૮૨૫૯૯૯૬૨૬
જયેશ એન.કુંકણા કલાર્ક ૯૯૨૫૩૬૦૪૭૩
મુસ્ત્કીન એ. કન્યાત ઈ. ચા. સિવીક સેન્ટર ૯૬૮૭૦૯૭૩૬૮
૧૦ ઇસ્તીયાક એ. માસ્ટર કલાર્ક ૯૫૩૭૨૩૪૪૬૫

અ.નં. કર્મચારીનું નામ હોદો સંપર્ક
૧૧ ફકીર આઈ. શેખ ઈ. ચા. લાઈટ ઇન્સ્પેક્ટર ૯૯૭૪૧૭૯૦૩૦
૧૨ જયેશ જી. પટેલ કલાર્ક ૯૯૦૯૫૭૦૦૫૭
૧૩ અશોક બી. પટેલ કલાર્ક ૯૮૨૪૪૯૩૮૨૩
૧૪ મુકેશ એમ. રાણા કલાર્ક ૯૭૧૨૩૧૫૦૭૮
૧૫ પ્રફુલ બી. પટેલ કલાર્ક ૯૪૨૭૯૪૫૫૩૯
૧૬ કમલેશ પી. ભંડારી કલાર્ક ૯૯૭૪૩૭૮૮૪૪
૧૭ નટવર કે. પટેલ કલાર્ક ૯૮૯૮૫૯૪૩૦
૧૮ જયેશ એન. પટેલ કલાર્ક ૯૬૮૭૦૯૭૩૬૮
૧૯ હિરેન બી. દેસાઈ કલાર્ક ૯૫૩૭૨૩૪૪૬૫
૨૦ હેમંત બી. ઢીમ્મર કલાર્ક ૯૯૭૪૧૭૯૦૩૦

અ.નં. કર્મચારીનું નામ હોદો સંપર્ક
૨૧ મુકેશ આર. ભગત ઈ. ચા. કારોબારી ક્લાર્ક ૯૯૦૯૫૭૦૦૫૭
૨૨ સંજય સી. ભંડારી ઈ. ચા. કારોબારી ક્લાર્ક ૯૮૨૪૪૯૩૮૨૩
૨૩ જીતેન્દ્ર કે. પટેલ ક્લાર્ક ૯૭૧૨૩૧૫૦૭૮
૨૪ સંજય ડી. જોષી ક્લાર્ક ૯૪૭૨૭૯૪૫૫૩૯
૨૫ રોહિત આર. રાઠોડ ક્લાર્ક ૯૯૭૪૩૭૮૮૪૪
૨૬ રમેશ આર. પટેલ ક્લાર્ક ૯૮૯૮૫૯૪૬૩૦
અ.નં. કર્મચારીનું નામ હોદો સંપર્ક
કેયુર એ. રાઠોડ ઇજનેર ૯૭૨૪૨૭૩૬૪૨
અરુણકુમાર એમ. મિસ્ત્રી ટ્રેસર ૭૩૫૯૬૪૦૧૮૮
સુરેશભાઈ એમ. પટેલ કલાર્ક ૯૯૦૯૮૬૧૧૬૭
દિનેશભાઇ આર. મેહતા ઈ. મોટર ઓપરેટર ૯૫૫૮૮૧૪૪૮૩
અ.નં. કર્મચારીનું નામ હોદો સંપર્ક
નિલેશ વી. દેસાઈ કલાર્ક ૯૪૨૯૧૪૪૨૦૫
સંજીવ ડી. દેસાઈ કલાર્ક ૯૮૨૫૭૯૬૧૧૯
અશોક એસ. શુક્લા કલાર્ક ૯૮૨૪૨૮૯૨૦૭
મુકેશકુમાર બી. દેસાઈ કલાર્ક ૯૯૦૯૧૧૫૬૧૫
ધનેશ એચ. ભાવસાર કલાર્ક ૯૯૨૫૭૫૧૭૬૮
દક્ષયભાઈ એ. દેસાઈ કલાર્ક ૯૪૨૮૭૧૪૨૨૪
અ.નં. કર્મચારીનું નામ હોદો સંપર્ક
અશોક એસ. પટેલ કેમિસ્ટ ૯૮૨૪૪૦૮૮૧૦
કેતન એન. નાયક કલાર્ક ૯૮૨૫૮૩૦૫૫૫
જ્યંતિ આર. પટેલ ફિટર ૯૬૮૭૨૦૯૩૧૫

અ.નં. કર્મચારીનું નામ હોદો સંપર્ક
કાંતીભાઈ બી પટેલ ચીફ સેનેટરી ઇન્સ્પેકટર ૯૬૬૨૪૨૮૪૮૨
શૈલેષભાઇ ટી. રાવત ઈ. ચા. હેડ ક્લાર્ક ૯૯૭૮૨૦૭૮૦૫
બળવંત ડી. પટેલ મિકેનિક ૯૬૬૨૯૮૬૩૩૪
કિશોરસિંહ એ. દોઢિયા ઈ. ચા. ઇન્ટરનલ ઓડીટર ૯૭૨૭૬૫૦૯૭૬
ભાવીન આઈ. દેસાઈ સેનેટરી સબ ઇન્સ્પેકટર ૯૮૯૮૪૨૦૦૨૫

અ.નં. કર્મચારીનું નામ હોદો સંપર્ક
ડૉ.રોહનકુમાર એ. પટેલ મેડિકલ.ઓફિસર ૯૮૭૯૨૪૨૬૮૭
ડૉ.વિરેન એન. ડોડિયા મેડિકલ.ઓફિસર ૯૮૯૮૭૨૬૪૯૯
જગદીશ એમ. મહીડા ફાર્માસીસ્ટ ૯૪૨૮૩૮૧૫૭૯
ભાવેશ એલ. જોશી ફાર્માસીસ્ટ ૯૮૨૫૩૯૦૬૬૩
વાસંતીબેન વાય. જોશી નર્સ ૯૪૨૭૭૧૫૫૫૭
મનોરમાબેન આય. પ્રતાપગઢવાળા નર્સ ૯૫૧૦૬૭૨૫૮૧
રક્ષાબેન એમ. પટેલ નર્સ ૯૯૯૮૨૨૭૯૮૮
મનહર એસ. રાઠોડ એમ્બ્યુલન્સ ડ્રાઈવર ૨૬૩૨૨૪૪૨૮૬
ડો. શ્વેતાબેન ટી. દેસાઈ હોમ્યોપેથીક ડોક્ટર ૯૮૨૫૧૪૩૯૦૮
૧૦ અનીલ કે. રાણા ક્લાર્ક ૨૬૩૨૨૪૪૨૮૬
૧૧ હેમંત કે. પટેલ ક્લાર્ક ૯૯૦૪૦૯૫૭૮૮
અ.નં. કર્મચારીનું નામ હોદો સંપર્ક
રમણભાઈ બી. રાઠોડ શોપ્સ.ઇન્સ. ૯૮૨૫૬૦૪૪૧૯
અ.નં. કર્મચારીનું નામ હોદો સંપર્ક
હિતેષભાઇ પી. પટેલ ઇજનેર ૯૯૯૮૭૯૮૫૯૬
પિનાંક રાજેન્દ્રકુમાર પટેલ જુનિયર નગર નિયોજક ૯૦૩૩૮૧૦૯૧૪
તુષાર આર. કળથીયા પ્લાનીગ આસીસ્ટન્ટ ૮૬૭૨૮૮૬૮૦૧
શ્રુતિ ગુલાબભાઈ પટેલ પ્લાનીગ આસીસ્ટન્ટ ૯૮૨૪૦૦૮૩૦૫
નગ્મા રાકેશભાઈ મોદી મ્યુનિસિપલ ઇજનેર ૯૦૩૩૫૧૭૧૯૯
શાંતારામ યુ. બરૂડીયા રોડ ઇન્સ્પેકટર ૯૮૨૫૨૦૭૫૪૧
નવીનભાઈ આર. ભંડારી જુનિયર ડ્રાઈવર ૯૯૭૮૪૭૦૬૯૦
છગનભાઈ આર. પટેલ કડિયો ૯૯૭૪૧૮૬૮૩૦
અ.નં. કર્મચારીનું નામ હોદો સંપર્ક
હેમંત જે. ગાંધી મદદનીશ શિક્ષક ૯૭૩૭૫૭૯૨૦૧
સંધ્યાબેન આર. ઓઝા મદદનીશ શિક્ષક ૭૩૮૩૪૦૯૧૪૫
અ.નં. કર્મચારીનું નામ હોદો સંપર્ક
ઇલ્યાસ કે. મંગા ગ્રંથપાલ ૯૯૦૪૧૯૧૪૯૬
જહીર જી. આગા કલાર્ક ૨૬૩૨૨૪૨૭૦૨

અ.નં. કર્મચારીનું નામ હોદો સંપર્ક
મહેશ ડી. પટેલ વાયરમેન ૬૩૫૫૩૫૬૦૪૪
મહેન્દ્ર છોટુભાઈ પટેલ વાયરમેન ૭૬૯૮૭૭૭૨૪૪
વિનોદભાઈ હરીભાઈ પટેલ વાયરમેન ૯૭૨૬૨૬૯૧૩૨
આસિફ શેખ વાયરમેન ૯૮૯૮૯૦૦૬૦૭