નગરપાલિકા સમય

સોમવાર થી શુક્રવાર - ૧૦:૩૦ થી ૬:૧૦

શનિવાર (પ્રથમ, ત્રીજો ) - ૧૦:૩૦ થી ૬:૧૦

સંપર્ક

ઓફિસ :- (૦૨૬૩)૨૨૪૨૭૦૨

ફેક્સ :-(૦૨૬૩)૨૨૪૪૪૨૨

નગરપાલિકામાં ફરજ બજાવેલ સભ્યશ્રી ની યાદી સને: ૨૦૧૮

અ.નં. વોર્ડ નંબર સભ્યશ્રીનું નામ હોદૃો સરનામું સંપર્કનંબર
૧૦ શ્રી કિન્નરીબેન અમિષભાઈ પટેલ પ્રમુખ મણીબાગ સોસાયટી ,અબ્રામા,વલસાડ. ૭૮૭૪૧૧૫૧૪૩
૯૮૨૫૮૪૪૪૧૩
શ્રી કિરણભાઈ પરભુભાઈ ભંડારી ઉપપ્રમુખ બેચરરોડ,શીવદર્શન,વલસાડ. ૯૮૨૫૧૨૪૫૮૬
ટંડેલ નિમિષાબેન ગીરિશકુમાર સભ્ય મોટાતાઈવાડની પાછળ,માછીવાડ,વલસાડ. ૯૮૯૮૨૫૦૧૨૮
પાનવાલા વર્ષાબેન અમિતકુમાર સભ્ય અંજુમનચાલ, નાનાપારસીવાડ, વલસાડ. ૯૮૯૮૨૫૦૧૨૮
પટેલ છાયાબેન ઉમેશભાઈ સભ્ય તરીયાવાડ, બંદરરોળ,વલસાડ. ૯૧૫૭૧૪૪૯૪૦
પટેલ ઉર્વશી રાજેશભાઈ સભ્ય માસ્ટર રોડ, વલસાડ. ૯૫૮૬૧૬૧૧૨૪
રાણા હિતેશ સુરેશભાઈ સભ્ય અગિયારી સ્ટ્રીટ,મોટાપારસીવાડ,વલસાડ. ૯૮૯૮૮૫૬૫૪૮
પટેલ દિવ્યા કલ્પેશભાઈ સભ્ય આંબાવાડી, મોટીવાડી, મોગરાવાડી,વલસાડ. ૭૯૯૦૮૯૮૦૬૧
રાણા મહેમુદા ઇસ્માઇલભાઈ સભ્ય ર્ડા.બાબુની ગલી, મોગરાવાડી, વલસાડ. ૯૮૯૮૦૮૭૫૨૭
૧૦ વાડીલાલ મહેન્દ્રભાઈ ભગુભાઈ સભ્ય પોલીસ હેડકવોટર્સની બાજુમાં, મોગરાવાડી, વલસાડ. ૯૮૯૮૨૫૯૬૯૦
૧૧ દેસાઈ ગિરીશભાઈ ભગવાનજીભાઈ સભ્ય મેઈન રોડ,મોગરાવાડી.વલસાડ. ૯૮૨૫૧૨૧૮૬૧
૧૨ ઠાકોર કમળાબેન અવધેશકુમાર સભ્ય મણીનગર, મોગરાવાડી,વલસાડ. ૯૦૯૯૩૮૯૯૧૮
૧૩ રાજાણે ચેતનાબેન રાકેશભાઈ સભ્ય નવરંગ ફળિયા, મોગરાવાડી, વલસાડ. ૯૯૦૪૯૩૨૯૪૩
૧૪ પટેલ વિજયભાઈ સહદેવભાઈ સભ્ય (સુકી તલાવડી)આંબાવાડી,મોગરાવાડી,વલસાડ. ૯૮૨૫૭૭૧૨૭૨
૧૫ ચૌહાણ સંજયરાવ દશરથરાવ (સંજય મેનેજર) સભ્ય નિર્મળા કોમ્પ્લેક્ષ,મેઈનરોડ,મોગરાવાડી, વલસાડ. ૯૩૭૫૮૩૩૪૫૨
૭૦૧૬૭૪૦૬૦૯
૧૬ પટેલ મનીષાબેન વિજય સભ્ય શાકભાજી મારકેટ, પુષ્પાંજલિ એપાર્ટમેન્ટ, મદનવાડની પાછળ, વલસાડ. ૯૦૩૩૩૧૮૬૪૦
૧૭ ભાનુશાલી કલ્પના રાજેશભાઈ સભ્ય ૫૦૯/બી, ભાનુકિરણ, ઓધવરામનગર,છીપવાડ, વલસાડ. ૯૮૭૯૪૬૩૨૪૨
૮૯૮૦૦૦૬૭૩૮