નગરપાલિકા સમય

સોમવાર થી શુક્રવાર - ૧૦:૩૦ થી ૬:૧૦

શનિવાર (પ્રથમ, ત્રીજો ) - ૧૦:૩૦ થી ૬:૧૦

સંપર્ક

ઓફિસ :- (૦૨૬૩)૨૨૪૨૭૦૨

ફેક્સ :-(૦૨૬૩)૨૨૪૪૪૨૨

શૈક્ષણિક માહિતી


અ.નં. માહિતી
પંચાયત સ્કૂલ
સુરજ સર્જન સ્કૂલ
હાલાર શાખા સ્કૂલ
ડી.એમ.ડી.જે મુનિ.હાઈસ્કૂલ
શેઠ આર.જે.જે. હાઈસ્કૂલ
મણીબા સાર્વજનિક વિદ્યાલય
સ્વામિનારાયણ વિદ્યાલય
સ્વામિનારાયણ ગુરુકુળ