નગરપાલિકા સમય

સોમવાર થી શુક્રવાર - ૧૦:૩૦ થી ૬:૧૦

શનિવાર (પ્રથમ, ત્રીજો ) - ૧૦:૩૦ થી ૬:૧૦

સંપર્ક

ઓફિસ :- (૦૨૬૩)૨૨૪૨૭૦૨

ફેક્સ :-(૦૨૬૩)૨૨૪૪૪૨૨

નગરપાલિકામાં ફરજ બજાવેલ ચીફ ઓફીસરની યાદી વર્ષ : ૧૮૫૫ થી ૨૦૧૮

અ.નં. ચીફ ઓફીસરશ્રીનું નામ ફરજનો સમયગાળો
શ્રી છોટાલાલ જગજીવનદાસ ૧૮૫૫-૧૮૬૬
શ્રી મનસુખરામ કૃષ્ણરામ ૧૮૬૬-૧૮૭૪
શ્રી ગુલામ મહમદ ૧૮૭૫-૧૮૮૫
શ્રી હોરમસજી બમનજી ૧૮૬૬-૧૮૬૬
શ્રી ભીમાભાઇ દુર્લભભાઇ ૧૮૬૬-૧૮૬૬
શ્રી ગોપાળરાવ મહાદેવ ૧૮૮૭-૧૮૮૭
શ્રી વજીરઅલી ૧૮૮૮-૧૮૮૮
શ્રી અબ્દુલ સાદીક ૧૮૮૯-૧૮૮૯
શ્રી મણીભાઇ દયાળજી દેસાઇ ૧૮૯૦-૧૮૦૯
૧૦ શ્રી પી.કે.પાટકર ૧૯૧૦-૧૯૩૩
૧૧ શ્રી રમણલાલ એચ. દેસાઇ ૧૯૩૪-૧૯૪૪
૧ર શ્રી શાંતીલાલ એચ. ભટ્ટ ૧૯૫૧-૧૯૬૯
૧૩ શ્રી બી. એ. કલ્યાણી ૧૯૬૯-૧૯૬૯
અ.નં. ચીફ ઓફીસરશ્રીનું નામ ફરજનો સમયગાળો
૧૪ શ્રી સી.પી. શાહ (લોન ઉપર) ૧૯૭૦-૧૯૭૦
૧પ શ્રી જયંતીલાલ ગીરજાશંકર ભટ્ટ ૧૯૭૦-૧૯૭૬
૧૬ શ્રી ગીરીશ સી. શાહ ૧૯૭૬-૧૯૮૪
૧૭ શ્રી દીલીપ કે. ભટ્ટ ૧૯૮૫-૧૯૮૭
૧૮ શ્રી પૂનમભાઇ કે. પટેલ (ઇનચાર્જ) ૧૯૮૭-૧૯૮૭
૧૯ શ્રી બુધાભાઇ બી. પટેલ ૧૯૮૭-૧૯૮૭
૨૦ શ્રી પ્રવિણભાઇ બી. દેસાઇ ૧૯૯૪ - ૧/૧/૨૦૦૫
૨૧ શ્રી કીરીટભાઇ એચ. પટેલ ૦૧/૦૧/૨૨૦૫ - ૨૨/૦૧/૨૦૦૭
૨૨ શ્રી સુરેશ જે. શેઠ ૨૩/૦૧/૨૦૦૭ - ૧૫/૦૪/૨૦૦૭
૨૩ સુશ્રી શાલીની અગ્રવાલ (આઇ.એ.એસ) ઇનચાર્જ ૧૬/૦૪/૨૦૦૭ - ૨૭/૦૪/૨૦૦૭
૨૪ શ્રી સુરેશ જે. શેઠ ૨૭/૦૪/૨૦૦૭ - ૨૩/૦૧/૨૦૦૮
૨૫ શ્રી સી.જી.રાવલ (ડેપ્યુટી કલેકટર) ૨૪/૦૧/૨૦૦૮ - ૨૪/૦૩/૨૦૦૮
૨૬ શ્રી જી.કે. ચાંડપા (ઇનચાર્જ) ૨૪/૦૩/૨૦૦૮ - ૧૨/૦૫/૨૦૦૮
અ.નં. ચીફ ઓફીસરશ્રીનું નામ ફરજનો સમયગાળો
૨૭ શ્રી કુ. વિપ્રા ભાલ (આઇ.એ.એસ) ૧૨/૦૫/૨૦૦૮ - ૧૭/૦૫/૨૦૦૮
૨૮ શ્રી જી. કે. ચાંડપા ૧૭/૦૫/૨૦૦૮ - ૦૨/૦૩/૨૦૦૯
૨૯ શ્રી પી.આર. ઠાકોર (ઇનચાર્જ) ૦૨/૦૩/૨૦૦૯ - ૦૪/૦૩/૨૦૦૯
૩૦ શ્રી એમ. એસ. પટેલ (ઇનચાર્જ) ૦૪/૦૩/૨૦૦૯ - ૨૩/૧૧/૨૦૦૯
૩૧ શ્રી જીગર જે. પટેલ ૨૪/૧૧/૨૦૦૯ - ૦૪/૦૨/૨૦૧૧
૩૨ શ્રી આર.સી.લીમ્બાચીયા (ઇન્ચાર્જ) ૦૪/૦૨/૨૦૧૧ - ૧૪/૦૪/૨૦૧૧
૩૩ શ્રી દર્પણ એ. ઓઝા (ઇન્ચાર્જ) ૧૪/૦૪/૨૦૧૧ - ૨૩/૦૫/૨૦૧૧
૩૪ શ્રી કીરીટ એચ. પટેલ ૨૪/૦૫/૨૦૧૧ - ૦૨/૦૮/૨૦૧૩
૩૫ શ્રી સુરેશ જે. શેઠ ૦૨/૦૮/૨૦૧૩ - ૩૧/૦૩/૨૦૧૪
૩૬ શ્રી જે. યુ. વસાવા ૦૧/૦૪/૨૦૧૪ - ૦૪/૦૫/૨૦૧૫
૩૭ શ્રી હિતેશભાઈ પી. પટેલ (ઇન્ચાર્જ) ૦૫/૦૫/૨૦૧૫ - ૧૩/૦૫/૨૦૧૫
૩૮ શ્રી જે. યુ. વસાવા ૧૪/૦૫/૨૦૧૫ - ૧૭/૦૪/૨૦૧૬
૩૯ શ્રી શૈલેશભાઈ પટેલ (ઇન્ચાર્જ) ૧૮/૦૪/૨૦૧૬ - ૦૨/૦૫/૨૦૧૬
અ.નં. ચીફ ઓફીસરશ્રીનું નામ ફરજનો સમયગાળો
૪૦ શ્રી જે. યુ. વસાવા ૦૩/૦૫/૨૦૧૬ - ૧૮/૦૭/૨૦૧૬
૪૧ શ્રી એ. એમ. ખલાસી (ઇન્ચાર્જ) ૧૯/૦૭/૨૦૧૬ - ૨૫/૦૬/૨૦૧૬
૪૨ શ્રી દર્પણ એ. ઓઝા (ઇન્ચાર્જ) ૨૬/૦૯/૨૦૧૬ - ૦૩/૧૧/૨૦૧૬
૪૩ શ્રી એ. એમ. ખલાસી (ઇન્ચાર્જ) ૦૪/૧૧/૨૦૧૬ - ૨૯/૧૧/૨૦૧૬
૪૪ શ્રી દર્પણ એ. ઓઝા (ઇન્ચાર્જ) ૩૦/૧૧/૨૦૧૬ - ૧૬/૦૨/૨૦૧૭
૪૫ શ્રી પારસકુમાર મકવાણા ૧૬/૦૨/૨૦૧૭ - ૧૩/૦૩/૨૦૧૭
૪૬ શ્રી દર્પણ એ. ઓઝા (ઇન્ચાર્જ) ૧૪/૦૩/૨૦૧૭ - ૨૧/૦૩/૨૦૧૭
૪૭ શ્રી જે. જી. ગામીત (ઇન્ચાર્જ) ૨૨/૦૩/૨૦૧૭ - ૨૩/૦૩/૨૦૧૭
૪૮ શ્રી દર્પણ એ. ઓઝા (ઇન્ચાર્જ) ૨૪/૦૩/૨૦૧૭ - ૨૬/૦૩/૨૦૧૭
૪૯ શ્રી પારસકુમાર મકવાણા ૨૭/૦૩/૨૦૧૭ - ૧૭/૦૪/૨૦૧૮
૫૦ શ્રી દર્પણ એ. ઓઝા (ઇન્ચાર્જ) ૨૫/૦૪/૨૦૧૮ - ૧૩/૦૫/૨૦૧૮
૫૧ શ્રી કે. જે. ભગોરા (પ્રાંત)(ઇન્ચાર્જ) ૧૪/૦૫/૨૦૧૮ - ૧૯/૦૫/૨૦૧૮
૫૨ શ્રી દર્પણ એ. ઓઝા (ઇન્ચાર્જ) ૨૧/૦૫/૨૦૧૮ - ૧૨/૦૭/૨૦૧૮
૫૩ શ્રી જે. યુ. વસાવા ૧૧/ ૦૭/૨૦૧૮