નગરપાલિકા સમય

સોમવાર થી શુક્રવાર - ૧૦:૩૦ થી ૬:૧૦

શનિવાર (પ્રથમ, ત્રીજો ) - ૧૦:૩૦ થી ૬:૧૦

સંપર્ક

ઓફિસ :- (૦૨૬૩)૨૨૪૨૭૦૨

ફેક્સ :-(૦૨૬૩)૨૨૪૪૪૨૨

પ્રાઈમરી સ્કૂલ / કોલેજ ની યાદી


અ.નં. નામ સ્થળ
પંચાયત સ્કૂલ તિથલ રોડ, ગીતાંજલિ સોસાયટી, વલસાડ
સુરજ સર્જન સ્કૂલ અવબાઈ હાઈસ્કુલ, કોમ્પ્લેક્સ, વલસાડ
હાલાર શાખા સ્કૂલ નવીફળીયા, હાલાર, વલસાડ
હાલાર મેઈન પ્રાઈમરી સ્કૂલ નવીફળીયા, હાલાર, વલસાડ
હાલાર પ્રાથમિક શાળા બ્રાન્ચ-૧ નવીફળીયા, હાલાર, વલસાડ
પ્રાઈમરી સ્કૂલ વલસાડ પારડી, વલસાડ
કુમારશાળા બ્રાન્ચ-૨ આર્ય સમાજ સ્કૂલ, છીપવાદ, વલસાડ
શિરિનભાઈ પ્રાથમિક કુમાર સ્કૂલ બ્રાન્ચ-૫ મોટા પારસીવાદ, વલસાડ
શ્રી જે.જે. ગુજરાતી પ્રાથમિક કુમાર-કન્યા શાળા બંદર રોડ, વલસાડ
૧૦ કુમારશાળા બ્રાન્ચ-૩ ડિસ્પેન્સરી રોડ, વલસાડ

અ.નં. નામ સ્થળ
૧૧ કુમારશાળા બ્રાન્ચ-૨ ડિસ્પેન્સરી રોડ, વલસાડ
૧ર લલિત સુબોધ વિદ્યા નિકેતન જમાનબાઈ સ્કૂલ કોમ્પ્લેક્સ, વલસાડ
૧૩ પ્રાથમિક કન્યાશાળા-૩ નાની મહેતવાદ, વલસાડ
૧૪ પ્રાથમિક મુખ્યકન્યા શાળા નાની મહેતવાદ, વલસાડ
૧પ મુખ્ય કુમારશાળા નાની મહેતવાદ, વલસાડ
૧૬ પ્રાથમિક શાળા-૪ નાના તાઇવાડ, વલસાડ
૧૭ પ્રાથમિક કન્યા શાળા-૧ નાથુભાઈ રોડ, વલસાડ
૧૮ પ્રાથમિક કુમારશાળા શાળા-૧ નાથુભાઈ રોડ, વલસાડ
૧૯ રેલવે પ્રાથમિકશાળા રેલવે યાર્ડ, વલસાડ

અ.નં. નામ સ્થળ
બાઈ અવબાઈ હાઈસ્કૂલ હાલાર રોડ, વલસાડ
શેઠ આર.જે.જે. હાઈસ્કૂલ તિથલ રોડ, વલસાડ
જે.વિ.ડી. સાર્વજનિક હાઈસ્કૂલ મહેતવાદ, વલસાડ
ડી.એમ.ડી.જે મુનિ.હાઈસ્કૂલ બેચર રોડ, વલસાડ
શાહ ખીમચંદ મુળજી હાઈસ્કૂલ બેચર રોડ, વલસાડ
જમનાબાઈ સાર્વજનિક કન્યા વિદ્યાલય ધનભૂરા રોડ, વલસાડ
સેન્ટ જોસેફ ઇંગલિશ ટીચિંગ હાઈસ્કૂલ ધરમપુર રોડ, વલસાડ
સી.બી. હાઈસ્કૂલ ધરમપુર રોડ, વલસાડ

અ.નં. નામ સ્થળ
મણીબા સાર્વજનિક વિદ્યાલય ધનભૂરા રોડ, વલસાડ
૧૦ લલિત સુબોધ વિદ્યાનિકેતન ધનભૂરા રોડ, વલસાડ
૧૧ ગાયત્રી હાઈસ્કૂલ રાખોડીયાતળાવ, વલસાડ
૧ર મહેતા નર્સરી સ્કૂલ અબ્રામા રોડ, વલસાડ
૧૩ આર.એમ એન્ડ વિ.એમ દેસાઈ સ્કૂલ ધરમપુર રોડ, વલસાડ
૧૪ સ્વામિનારાયણ વિદ્યાલય વલસાડ
૧પ સ્વામિનારાયણ ગુરુકુળ વલસાડ
૧૬ મધર મેરી સ્કૂલ અબ્રામા, વલસાડ
અ.નં. નામ સ્થળ
શ્રી શાહ એન.એચ. કૉમેર્સ કોલેજ તિથલ રોડ, વલસાડ
શ્રીમતી જે.પી શોફ આર્ટસ કોલેજ તિથલ રોડ, વલસાડ
શ્રી બી.કે.એમ.સાયન્સ કોલેજ તિથલ રોડ, વલસાડ
શ્રી શાહ કે.એમ.લૂ કોલેજ તિથલ રોડ, વલસાડ
શ્રી ગવર્મેન્ટ પોલીટેકનીક કોલેજ કોસંબારોળ, વલસાડ
શ્રી ગવર્મેન્ટ પોલીટેકનીક સેન્ટર કોસંબારોળ, વલસાડ