નગરપાલિકા સમય

સોમવાર થી શુક્રવાર - ૧૦:૩૦ થી ૬:૧૦

શનિવાર (પ્રથમ, ત્રીજો ) - ૧૦:૩૦ થી ૬:૧૦

સંપર્ક

ઓફિસ :- (૦૨૬૩)૨૨૪૨૭૦૨

ફેક્સ :-(૦૨૬૩)૨૨૪૪૪૨૨

નગરપાલિકાના હાલ માં કાર્યરત અધિકારી શ્રી.

ચીફ ઓફિસરશ્રી

શ્રી જે. યુ. વસાવા

પ્રમુખ

શ્રી કિન્નરીબેન અમિષભાઈ પટેલ

ઉપપ્રમુખ

શ્રી કિરણભાઈ પરભુભાઈ ભંડારી

કારોબારી ચેરમેન

શ્રી ભરતભાઈ છોટુભાઈ પટેલ