નગરપાલિકા સમય

સોમવાર થી શુક્રવાર - ૧૦:૩૦ થી ૬:૧૦

શનિવાર (પ્રથમ, ત્રીજો ) - ૧૦:૩૦ થી ૬:૧૦

સંપર્ક

ઓફિસ :- (૦૨૬૩)૨૨૪૨૭૦૨

ફેક્સ :-(૦૨૬૩)૨૨૪૪૪૨૨

વિસ્‍તાર / વસ્‍તી

૨૦૧૧ માં, વલસાડની વસ્તી ૧,૭૦૫,૬૭૮ હતી, જેમાંથી પુરુષ અને સ્ત્રી અનુક્રમે ૮૮૭,૨૨૨ અને ૮૧૮,૪૫૬ હતા. ૨૦૦૧ ની વસ્તી ગણતરીમાં, વલસાડની વસ્તી ૧,૪૧૦,૫૫૩ હતી, જેમાંથી પુરુષો ૭૩૪,૭૯૯ હતા અને બાકી ૬૭૫,૭૫૪ સ્ત્રીઓ હતી. વલસાડ જીલ્લાની વસ્તી કુલ ગુજરાત વસ્તીના ૨.૮૨ ટકા છે. ૨૦૦૧ ની વસ્તી ગણતરીમાં, વલસાડ જિલ્લાનો આ આંકડો ગુજરાત વસ્તીના ૨.૭૮ ટકા હતો. વસ્તીની ૨૦૦૧ ની સરખામણીમાં વસતીમાં ૨૦.૯૨ ટકાનો ફેરફાર થયો હતો. ભારતની પહેલાની વસ્તી ગણતરી ૨૦૦૧ માં, વલસાડ જિલ્લામાં ૧૯૯૧ ની સરખામણીમાં તેની વસ્તીમાં ૨૯.૬૫ ટકાનો વધારો થયો હતો. ૨૦૧૧ ની વસતિ ગણતરી મુજબ ૬૨.૭૪% વસ્તી ગ્રામીણ વિસ્તારોમાં રહે છે અને ૩૭.૨૬% લોકો જીલ્લાના શહેરી વિસ્તારોમાં રહે છે.