નગરપાલિકા સમય

સોમવાર થી શુક્રવાર - ૧૦:૩૦ થી ૬:૧૦

શનિવાર (પ્રથમ, ત્રીજો ) - ૧૦:૩૦ થી ૬:૧૦

સંપર્ક

ઓફિસ :- (૦૨૬૩)૨૨૪૨૭૦૨

ફેક્સ :-(૦૨૬૩)૨૨૪૪૪૨૨

શહેરની સંસ્‍થાઓ

મોરારજી દેસાઈ મ્યુઝિયમ, રેલ્વે એડ્મિનિસ્ટ્રેશન લોક શેડ્સ,

મ્યુનિસિપલ હોસ્પિટલ ,સ્પોર્ટ્સ ક્લબ ડિસ્પેન્સરી, એરિયા મેનેજર ઑફિસ, એમપીએમસી બજાર છે.

રાષ્ટ્રીય આંતરરાષ્ટ્રીય શાળા કોલેજ, વન વિભાગ, રેલવે સંરક્ષણ દળનું મુખ્ય મથક છે